Experiments en programes SDR: GQRX, SDRUno, virtualitzacions…

Hi ha diversos programes genèrics preparats per operar dispositius SDR d’una forma intuïtiva i transparent per la qual cosa tot el procés de treball en la problemàtica respecte els controladors, les mostres i demodulació és transparent en quasi tota la seva totalitat, i sovint resulta senzill establir els paràmetres bàsics de tractament de senyal com la mida del filtre de pas de banda, ganància, etc.

Exemples d’estos programes són el GQRX o l’SDRUno, que permeten també la demodulació de senyals analògiques NFM, AM, WFM, bandes laterals i CW. Aquest escrit no és un manual d’ús dels programes sinó més bé una memòria recopilatòria d’experiments que vaig fent creuant el treball amb ells en altres programes per fer esmena a certs afegits eventualment necessaris i que encara que no estan implementats de forma nativa, però que es poden realitzar mitjançant canalitzacions de dades entre aplicacions o plataformes virtualitzades. Necessitarem doncs, coneixements avançats d’operació en aquest tipus de programes. Este article pot estar sotmés a constant revisió i/o ampliació.

Continue reading “Experiments en programes SDR: GQRX, SDRUno, virtualitzacions…”

TFM : Fundamentos matemáticos de la radio definida por software (SDR).

Enllaç a l’apartat del repositori de la UJI on es publica part del material elaborat per al TFM de Matemàtica Computacional.

La finalitat d’aquest treball és la descripció matemàtica dels processos que intervenen en les comunicacions per ràdio traçant un paral·lelisme entre la visió clàssica analògica i la seva implementació mitjançant programari. Per aconseguir-ho, dotarem de notació amb context matemàtic tant la informació a transmetre com la manera com es fa, justificant la coherència matemàtica en les successives etapes que formen aquest tipus de comunicació. Focalitzarem la base matemàtica en el context de les funcions gairebé-periòdiques, ja que s’ajusten al tipus de senyals oscil·lants amb espectres discrets que solen utilitzar-se a la ràdio (especialment en el context digital), definint els operadors involucrats en l’emissió i recepció del missatge i fent referència a les idees que subjauen a la radiocomunicació. La visió computacional d’aquest procés s’emmarca en una implementació d’estes descripcions amb programari que aconsegueix recrear les diferents etapes que formen part d’un procés de comunicació per ràdio.

Jose. EA5IHD.