Instal·lar i configurar XOrg Tablet.

XorgTablet és un programa Android per tal de fer funcionar la tablet com una tauleta digitalizadora (o tauleta gràfica), és a dir, un dispositiu on tot allò que s’escriu es pot capturar per un programa (com el GIMP) de manera que resulta valuós com a eina docent.

Consisteix en una aplicació Android en format APK i en un driver (que cal compilar i enllaçar dintre del servidor de finestres Xorg).

L’aplicació APK es pot descarregar des del repositori a sourceforge. Caldrà doncs indicar-li que es pot instal·lar programari de fonts externes.

El driver, però,  cal obtindre’l de github. Caldrà a mes instal·lar libtool (el paquet binari) i el paquet de desenvolupament de Xorg.

sudo apt-get install libtool-bin xorg-dev

Per obtindre el codi font del driver caldrà fer un

 git clone https://github.com/neilisaac/XorgTablet.git

Compilem el programa:

vap@Gangos:~/bin/xf86-networktablet-master$ make
libtool --mode=compile gcc -c `pkg-config --cflags xorg-server` networktablet.c
libtool: compile: gcc -c -fvisibility=hidden -I/usr/include/xorg -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/X11/dri networktablet.c -fPIC -DPIC -o .libs/networktablet.o
libtool: compile: gcc -c -fvisibility=hidden -I/usr/include/xorg -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/X11/dri networktablet.c -o networktablet.o >/dev/null 2>&1
libtool --mode=link gcc -module -o networktablet_drv.la -rpath /usr/lib/xorg/modules/input networktablet.lo
libtool: link: gcc -shared -fPIC -DPIC .libs/networktablet.o -Wl,-soname -Wl,networktablet_drv.so.0 -o .libs/networktablet_drv.so.0.0.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "networktablet_drv.so.0" && ln -s "networktablet_drv.so.0.0.0" "networktablet_drv.so.0")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "networktablet_drv.so" && ln -s "networktablet_drv.so.0.0.0" "networktablet_drv.so")
libtool: link: ar cru .libs/networktablet_drv.a networktablet.o
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
libtool: link: ranlib .libs/networktablet_drv.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "networktablet_drv.la" && ln -s "../networktablet_drv.la" "networktablet_drv.la" )
vap@Gangos:~/bin/xf86-networktablet-master$

i instal·lem el driver:

vap@Gangos:~/bin/xf86-networktablet-master$ sudo make install
[sudo] contrasenya per a vap: 
libtool --mode=install install -c networktablet_drv.la '/usr/lib/xorg/modules/input'
libtool: install: install -c .libs/networktablet_drv.so.0.0.0 /usr/lib/xorg/modules/input/networktablet_drv.so.0.0.0
libtool: install: (cd /usr/lib/xorg/modules/input && { ln -s -f networktablet_drv.so.0.0.0 networktablet_drv.so.0 || { rm -f networktablet_drv.so.0 && ln -s networktablet_drv.so.0.0.0 networktablet_drv.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/lib/xorg/modules/input && { ln -s -f networktablet_drv.so.0.0.0 networktablet_drv.so || { rm -f networktablet_drv.so && ln -s networktablet_drv.so.0.0.0 networktablet_drv.so; }; })
libtool: install: install -c .libs/networktablet_drv.lai /usr/lib/xorg/modules/input/networktablet_drv.la
libtool: install: install -c .libs/networktablet_drv.a /usr/lib/xorg/modules/input/networktablet_drv.a
libtool: install: chmod 644 /usr/lib/xorg/modules/input/networktablet_drv.a
libtool: install: ranlib /usr/lib/xorg/modules/input/networktablet_drv.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/lib/xorg/modules/input
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
 /usr/lib/xorg/modules/input

Finalment sols cal afegir al principi de l’arxiu /usr/share/X11/xorg.conf/40-libinput.conf  el següent codi:

Section "InputClass"
 Identifier "NetworkTablet0"
 MatchDevicePath "/dev/input/event*"
 Driver "networktablet"
 EndSection

Amb açò, sols queda reiniciar les Xorg i iniciar el programa a la tablet (recordeu dir-li al programa la IP de l’ordinador on heu instal·lat el driver).