Recepció d’imatge del satèl·lit meteorològic NOAA19

Recepció de la transmissió efectuada del satèl·lit NOAA 19 el dia 25/08/2020 en la seva segon passada a les 10:30h.

Per a rebre, demodular, gravar i desxifrar la transmissió del satèl·lit  he utilitzat els següents programes:

  • Gpredict, per a saber l’hora de la finestra d’accès a la senyal, que ha estat des de les 10:32 h fins les 10:43 h aproximadament).

Amb el pla orbital:

  • GQRX, per a demodular la senyal FM rebuda del receptor SDRPlay I, centrat a la freqüència 137.100Mhz; on a més s’ha sincronitzat el GQRX amb el GPredict per tal de compensar l’efecte Doppler:

  • Audacity, per a emmagatzemar la senyal rebuda en format de MP3. En este cas és fonamental juntar les dues pistes stereo en una única monoaural, i després reduir la freqüència de mostreig de 44100Hz a 11025Hz. Este nou arxiu ja es pot utilitzar per a extraure la imatge transmesa i codificada en format APT (Automatic Picture Transmission).
  • wxtoimg, per a decodificar la senyal i la imatge rebuda. La imatge de baix es correspon als dos canals (near infrared/thermal infrared).

  • He utilitzat una antena nX-50. La mostra seria molt millor utilitzant una antena específica com la QFH.
QTH² Locator:IM98rx
La mostra d’audio ha sigut

Adjunte el que he obtingut en el canal prop d’infraroig, obtingut amb el comandament:

vap@Gangos:~/Escriptori/Noaa$ wxtoimg -a -16 -n dia25-11min.wav CanalA.png
Satellite: NOAA
Status: signal processing............................
Gain: 5.8
Channel A: 2 (near infrared)
Channel B: 4 (thermal infrared)

 

Ara caldrà generar la capa de mapa mut per tal de sobreposar la capa obtinguda del satèl·lit, per açò necessitem baixar els arxius TLE de seguiment satel·lital:

wget http://www.celestrak.com/NORAD/elements/weather.txt

Amb açò podem generar el mapa mut:

vap@Gangos:~/Escriptori/Noaa$ wxmap -T "NOAA 19" -G . -L 38.9/-0.51/310.0 -H weather.txt -l 0 -o 1629880246 map.png

Evidentment per a la mostra posada en esta web cal utilitzar el TLE del moment. Les dades Kepler per al temps de la mostra presa foren:

NOAA 19 
1 33591U 09005A 21237.54545977 .00000046 00000-0 50210-4 0 9998
2 33591 99.1813 259.9541 0013031 300.8668 59.1220 14.12491088646416

On la marca de temps l’hem inclosa en format epoch-unix.

Per a açò emprem ‘date’ per convertir 15/08/2021,08:30:46 UTC a 1629880246. També cal les coordenades aproximades del QTH de recepció: 38.98288/-0.51793/310.0.

I obtenim doncs el mapa mut:

Sols falta sobreposar la imatge obtinguda del satèl·lit:

Finalment també podem obrir la projecció per tal de aplanar la imatge amb wxproj (projecció de planol).

Així doncs la imatge obtinguda fou:

Podem confrontar la imatge amb la imatge obtinguda del meteosat I (mitja hora abans). La imatge fou la publicada en la web de l’AEMET (amb projecció de planol).

 

Este experiment el vaig repetir el dia 28/8/2021 a les 19:42h, i vaig utilitzar la interfície gràfica “wxtoimg -G” (que integra els tres programes abans descrits: decodificador, mapatge i tractament de la projecció). Amb tot, vaig obtindre els següents mapes:

  • De nuvolositat:

  • De temperatura del mar:

  • Del sensor tèrmic:

La mostra d’audio (que com es pot observar a la decodificació té bastant QRM en certes zones) fou :

I els paràmetres Kepler del TLE foren:

NOAA 19 
1 33591U 09005A 21240.37889618 .00000055 00000-0 55068-4 0 9992
2 33591 99.1812 262.8571 0012981 292.3070 67.6724 14.1249184364707

I el pla orbital:

     

Referències:

[noaa.gov] Repositori de documentació i protocols. Guia de recepció.

[Mark Roland] Informació tècnica junt amb el programa en Matlab o Octave per desxifrar la senyal APT i obtindre la imatge des d’un arxiu WAV.

[Ground station Jefferson] Informació completa i enllaços a documentació i programari.

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.